Regulamin platformy internetowej OEX24.com

 

§ I.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady i warunki korzystania z internetowej platformy dystrybucyjnej OEX24.com, działającej pod adresem internetowym www.oex24.com (dalej jako „Platforma”).
 2. Właścicielem Platformy jest spółka OEX B2B  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000866488, posiadająca NIP: 9512509786, REGON: 387476955  (dalej jako „Spółka”).
 3. Kontakt ze Spółką jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej: contact@oex24.com;
  2. telefonu: +48 22 228 78 78;
  3. poczty tradycyjnej: Warszawa (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1.
 4. Za pomocą Platformy, Kupujący mogą nabywać Towary oferowane za jej pośrednictwem przez Spółkę oraz Sprzedawców zewnętrznych. Kupującymi mogą być wyłącznie podmioty niebędące konsumentami.
 5. Informacje o Towarach dostępnych na Platformie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

 

§ II.

Definicje

 1. Spółka - OEX B2B  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000866488, posiadająca NIP: 9512509786, REGON: 387476955. Spółka jest stroną umowy sprzedaży, której przedmiotem są oferowane przez nią Towary.
 2. Biuro Obsługi Klienta Spółki – jednostka organizacyjna Spółki, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikom informacji i pomocy w zakresie korzystania z Platformy.
 3. Platforma – internetowa platforma dystrybucyjna OEX24.com działająca pod adresem internetowym www.oex24.com, za pomocą której możliwe jest dokonywanie zakupów Towarów oferowanych przez Spółkę oraz Sprzedawców zewnętrznych.
 4. Sprzedawca zewnętrzny – podmiot, który na podstawie indywidualnej umowy ze Spółką, prowadzi we własnym i imieniu i na własny rachunek sprzedaż Towarów za pośrednictwem Platformy. Sprzedawca zewnętrzny jest stroną umowy sprzedaży, której przedmiotem są oferowane przez niego Towary.
 5. Karta Sprzedawcy zewnętrznego – dostępne na Platformie informacje dotyczące danego Sprzedawcy zewnętrznego, obejmujące w szczególności sposób realizacji przez niego rękojmi za wady Towarów, procedurę reklamacyjną, politykę zwrotów Towarów itp.
 6. Użytkownik – Kupujący albo Użytkownik niezarejestrowany.
 7. Kupujący - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 8. Użytkownik niezarejestrowany – podmiot niebędący Kupującym, który korzysta z funkcjonalności Platformy niewymagających utworzenia Konta.
 9. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Platformy, umożliwiający korzystanie z jej funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów oferowanych za jej pośrednictwem. Konto może być utworzone wyłącznie dla podmiotu będącego Kupującym.
 10. Towar – rzecz oferowana za pośrednictwem Platformy, którą może nabyć Kupujący.
 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

 

§ III.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na Platformie, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet.
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet.
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
  4. w przypadku Kupującego - posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Spółka informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Spółka informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Spółka zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ IV.

Zasady korzystania z Platformy

 1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 

§ V.

Utworzenie Konta

 1. Nabywanie Towarów oferowanych za pośrednictwem Platformy wymaga utworzenia Konta.
 2. W celu utworzenia Konta, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową www.oex24.com;
  2. kliknąć w zakładkę „Rejestracja”;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
   1. adres email;
   2. utworzone przez Kupującego hasło do Konta, zawierające nie mniej, niż 8 znaków, w tym co najmniej 1 wielką literę, co najmniej 1 cyfrę oraz 1 znak specjalny;
   3. nazwę firmy Kupującego (ujawnioną w CEIDG lub KRS),
   4. imię i nazwisko,
   5. adres Kupującego (ulicę, kod pocztowy, miejscowość),
   6. NIP,
   7. kraj,
   8. numer telefonu;
  4. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  5. kliknąć opcję „Zatwierdź”.
 3. Dane podane przez Kupującego, o których mowa w ust. 2, są weryfikowane przez pracownika Biura Obsługi Klienta Spółki. Spółka może odmówić utworzenia Konta w przypadku, gdy:
  1. podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub Kupujący nie był uprawniony do ich podania;
  2. Kupujący z siedzibą w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej będący zarejestrowanym płatnikiem VAT, nie posiada statusy czynnego płatnika VAT.
 4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Spółka może uzależnić utworzenie Konta od przedstawienia przez Kupującego dokumentów je potwierdzających.
 5. Spółka informuje Kupującego o utworzeniu Konta niezwłocznie po pomyślnym zakończeniu weryfikacji.  W momencie poinformowania Kupującego zawarta zostaje umowa świadczenia usługi Konta, a Spółka rozpoczyna jej świadczenie.
 6. Kupujący może w każdym momencie rozwiązać umowę świadczenia usługi konta i wysłać do Spółki prośbę o usunięcie Konta, przy czym może to utrudnić komunikację i realizację zawartych ze Spółką lub Sprzedawcą zewnętrznym umów sprzedaży. Konto zostanie usunięte po upływnie okresu koniecznego do realizacji obowiązków podatkowych Spółki.

 

§ VI.

Baza Towarów

 1. Platforma zawiera wykaz (Bazę) sprzedawanych Towarów. Kupujący może je przeglądać, wyszukiwać, sortować lub filtrować za pomocą funkcjonalności wbudowanych w interfejs Platformy.
 2. Baza Towarów zawiera niezbędne informacje o indywidualnych cechach Towarów, między innymi: opis i kategorię Towaru, jego cenę netto, stawkę VAT oraz kod EAN i ISBN (jeżeli posiada).
 3. Istnieje możliwość udostępnienia Kupującemu bazy sprzedawanych Towarów, co reguluje odrębna umowa zawarta przez Spółkę z Kupującym.
 4. Istnieje możliwość tworzenia indywidualnych ofert produktowych i cenowych w relacji pomiędzy Spółką a wybranym Kupującym w oparciu o ich indywidualne ustalenia biznesowe.
 5. Wybrane Towary mogą być objęte ograniczeniami eksportowymi określonymi w przepisach prawa lub polityce producenta. Zamówienia na takie Towary z naruszeniem wskazanych na karcie produktu ograniczeń nie będą realizowane, a Kupujący zostanie powiadomiony o fakcie anulowania zamówienia.

 

§ VII.

Nabywanie Towarów i wysyłanie zapytań o produkt

 1. W celu nabycia danego Towaru, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową www.oex24.com;
  2. zalogować się na Konto;
  3. przy wybranym Towarze z ustaloną ceną sprzedaży kliknąć opcję „Dodaj do Koszyka”;
  4. przejść do zakładki „Koszyk”;
  5. określić ilość zamawianego Towaru;
  6. nieobowiązkowo – wpisać numer zewnętrzny zamówienia (np. nr zamówienia z systemu zakupowego Kupującego);
  7. podać adres do wysyłki (jeżeli jest inny, niż adres podany na fakturze VAT);
  8. wybrać metodę płatności. Jeżeli nabywany Towar jest oferowany przez Spółkę, dostępnymi metodami są:
   1. przedpłata,
   2. pobranie - w przypadku wyboru tej metody płatności, kwota transakcji nie może przekroczyć 5000 PLN,
   3. PayPal – w przypadku wyboru tej metody płatności, kwota transakcji nie może przekroczyć 5000 PLN, ponadto pobierana jest prowizja w wysokości 2,9% kwoty transakcji,
   4. PayU – w przypadku wyboru tej metody płatności, kwota transakcji nie może przekroczyć 5000 PLN;

Dostępne formy płatności mogą być uzależnione od kwoty i waluty transakcji. Formy płatności dostępne w konkretnym przypadku wyświetlane są podczas składania zamówienia.

  1. wybrać sposób dostawy. Jeżeli nabywany Towar jest oferowany przez Spółkę, dostępnymi sposobami są:
   1. przesyłka kurierska;
   2. indywidualny transport (wyceniana jako dodatkowa usługa);
   3. odbiór własny z magazynu Spółki;
  1. zaznaczyć checkbox’a z oświadczeniem o zapoznaniu się z Kartą Sprzedawcy zewnętrznego – w przypadku, gdy zamówienie dotyczy Towaru oferowanego przez Sprzedawcę zewnętrznego;
  2. potwierdzić złożenie zamówienia.
 1. Sprzedawca zewnętrzny może ustalić metody płatności i sposoby dostawy inne, niż wymienione w pkt. 1 powyżej. O stosowanych metodach płatności i sposobach dostawy oraz o kosztach z nimi związanych, Kupujący informowany jest podczas procesu składania zamówienia.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży między Spółką a Kupującym dochodzi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Spółkę. Informacja o przyjęciu zamówienia przekazywana jest Kupującemu w postaci powiadomienia o zmianie statusu zamówienia na „W realizacji”.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą zewnętrznym a Kupującym dochodzi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zewnętrznego. Informacja o przyjęciu zamówienia przekazywana jest Kupującemu w postaci powiadomienia o zmianie statusu zamówienia na „Potwierdzone”.
 4. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy złożyć zapytanie o produkt dotyczące danego Towaru.
 5. Jeżeli składającym zapytanie jest Kupujący, powinien on kliknąć przy danym Towarze opcję „Zapytaj o produkt” i w wyświetlającym się formularzu wpisać swoje dane (jeżeli są inne niż wygenerowane automatycznie w oparciu o dane znajdujące się na Koncie) oraz treść zapytania.
 6. Jeżeli składającym zapytanie jest Użytkownik niezarejestrowany, powinien on:
  1. wpisać w wyświetlającym się formularzu dane obowiązkowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz treść wiadomości;
  2. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Polityką prywatności oraz akceptacji jej treści.
 7. W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Kupującego, Spółka przygotowuje indywidualną ofertę obejmującą:
  1. ilość Towaru;
  2. indywidualną cenę Towaru;
  3. metodę dostawy;
  4. dostawy  oraz koszty dostawy.
 8. Oferta, o której mowa w pkt. 8 powyżej, wyświetlana jest na Koncie Kupującego. Jej akceptacja jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia, którego realizacja następuje zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień składanych z wykorzystaniem koszyka.
 9. W związku z zamówieniem złożonym w sposób, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, wystawiana jest faktura pro forma, którą umieszcza się na Koncie Kupującego. Kupujący jest zobowiązany opłacić tę fakturę w terminie w niej wskazanym.
 10. Jeżeli złożone zapytanie dotyczy Towaru oferowanego przez Sprzedawcę zewnętrznego, Spółka przygotowuje ofertę, o której mowa w pkt. 8 powyżej w porozumieniu z danym Sprzedawcą zewnętrznym. Do oferty przygotowanej w taki sposób, pkt. 9-10 powyżej stosuje się odpowiednio.
 11. Zapytanie złożone przez Użytkownika niezarejestrowanego może dotyczyć jedynie ogólnych informacji związanych z Towarem, których Spółka udziela za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Użytkownika niezarejestrowanego. W oparciu o zapytanie złożone przez Użytkownika niezarejestrowanego nie jest możliwe przygotowanie oferty, o której mowa w pkt. 8 powyżej.
 12. Składanie zamówień lub zapytań ofertowych możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 

§ VIII.

Realizacja zamówienia

 1. Spółka potwierdza zawarcie umowy sprzedaży wystawieniem faktury VAT, o czym Kupujący jest informowany za pośrednictwem Konta.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia, gdy rzetelność Kupującego wzbudza uzasadnione obawy, w szczególności, gdy Kupujący zalega z płatnościami za poprzednie zakupy lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do statusu Kupującego jako płatnika podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku realizacja zamówienia może zostać wstrzymana do czasu uregulowania istniejącej zaległości lub wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Kupujący, po przyjęciu zamówienia przez Spółkę, może dokonać zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie tylko po telefonicznym +48 22 228 78 78 lub e-mailowym (adres e-mail contact@oex24.com) uzgodnieniu ze Spółką.
 4. Spółka realizuje zamówienie pod warunkiem, że Towar ujęty jest w bazie Towarów Platformy oraz jest on dostępny.
 5. Realizacja zamówienia dla Towarów dostępnych w magazynie Spółki rozpoczyna się w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia jego potwierdzenia przez Spółkę.
 7. W przypadku trudności z realizacją całego zamówienia, w tym wówczas, gdy Towar stał się po złożeniu zamówienia niedostępny, na skutek czego Spółka nie może zrealizować zamówienia w terminie podanym przy składaniu zamówienia, Spółka zawiadamia o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku zarówno Spółka, jak i Kupujący mają prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia.
 8. W przypadku trudności z realizacją części zamówienia, w tym wówczas, gdy część Towarów stała się niedostępna po złożeniu zamówienia, Spółka poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, a Kupujący może ponownie zamówić niezrealizowaną część zamówienia.
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach określonych w pkt. 7 i 8 powyżej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży wyniknie z jej winy umyślnej.
 10. W razie wcześniejszej zapłaty, Spółka zwróci niezwłocznie Kupującemu otrzymaną od niego cenę za Towar, co do którego Kupujący odstąpił od umowy.
 11. Przepisy pkt. 1-10 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie także do Sprzedawcy zewnętrznego, chyba że ustalił on inne zasady realizacji zamówień w Karcie Sprzedawcy zewnętrznego.

 

§ IX.

Dostawa Towarów

 1. Zamówiony Towar zostanie dostarczony Kupującemu w sposób zaakceptowany przez niego podczas składania zamówienia. Kupujący obowiązany jest pokryć koszty zaakceptowanego sposobu dostawy, które zostały mu podane podczas składania zamówienia.
 2. Momentem wydania Towaru jest chwila przekazania Towaru Kupującemu lub osobie przez niego wyznaczonej. Spółka dopuszcza odbiór z magazynu Spółki jako formę dostawy (EXW).
 3. W przypadku dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, Kupujący zobowiązany jest zbadać przy odbiorze, czy przesyłka nie posiada braków ilościowych lub uszkodzeń.
 4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności osoby dostarczającej Towar protokół zawierający opis braków lub uszkodzenia. Ewentualne reklamacje Spółka uwzględni po przedstawieniu przez Kupującego w/w protokołu.
 5. Spółka oraz Sprzedawca zewnętrzny nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia Towaru albo opóźnienia w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Kupującego.
 6. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego z magazynu Spółki (EXW) – odpowiedzialność i ryzyko przechodzą na Kupującego w momencie wydania Towaru.
 7. Do każdej dostawy zamówionych Towarów dołączany jest dokument wydania z magazynu potwierdzający ilości w dostawie.
 8. Dostawa Towarów sprzedawanych przez Spółkę prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajach z wyłączeniem Państw objętych międzynarodowymi ograniczeniami w handlu. W przypadku, gdy sprzedaż towarów do poszczególnych krajów jest regulowana odrębnymi przepisami, w szczególności zawierającymi wyłączenia, restrykcje lokalne, wymogi certyfikacyjne itp., Spółka ma prawo odmówić realizacji zamówień stojących w sprzeczności z tymi przepisami.
 9. Przepisy pkt. 1-8 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie także do Sprzedawcy zewnętrznego, chyba że ustalił on inne zasady dostawy w Karcie Sprzedawcy zewnętrznego.
 10. Dostawa Towarów oferowanych przez Sprzedawcę zewnętrznego jest prowadzona na terytorium krajów wskazanych przez niego podczas składania zamówienia.

 

§ X.

Ceny Towarów

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich w wartości netto oraz w wartości brutto.
 2. Ceny Towarów mogą być, na życzenie Klienta, wyświetlane w walutach obcych tj. EUR czy USD, przeliczanych od ceny w złotych polskich po kursie średnim NBP z danego dnia.
 3. Ceną dla Kupującego jest cena Towarów w bazie Towarów widoczna na stronie internetowej Platformy w chwili składania zamówienia.
 4. O ile z podsumowania zamówienia nie wynika inaczej - ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłki.
 5. Całkowity koszt zamówienia, który obciąża Kupującego, stanowi sumę ceny Towaru i kosztu przesyłki (w zależności od i wybranej przez Kupującego formy dostarczenia). Koszt przesyłki kurierskiej podany jest w trakcie procesu składania zamówienia.
 6. Spółka prowadzi akcje promocyjne sprzedaży Towarów i ma prawo zmieniać i odwoływać takie akcje.

 

XI.

Sposób płatności

 1. Za Towary nabyte za pośrednictwem Platformy od Spółki, Kupując może zapłacić w następujący sposób:
  1. poprzez zapłatę faktury z odroczonym terminem płatności, której warunki regulują odrębne umowy handlowe z Kupującym;
  2. poprzez dostępne na Platformie systemy płatności elektronicznej;
 2. Dostępne formy płatności mogą być uzależnione od kwoty i waluty transakcji. Formy płatności dostępne w konkretnym przypadku wyświetlane są podczas składania zamówienia.
 3. Za Towary nabyte za pośrednictwem Platformy od Sprzedawcy zewnętrznego, Kupujący może zapłacić z wykorzystaniem sposobów oferowanych przez Sprzedawcę zewnętrznego, o których został poinformowany podczas składania zamówienia.

 

§ XII.

Rękojmia za wady i rozpatrywanie reklamacji Towaru

 1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru nabytego od Spółki.
 2. W przypadku nabycia towaru typu „outlet” (wyprzedaż produktów niepełnowartościowych – uprawnienia z tytułu rękojmi nie obejmują wad wskazanych wyraźnie przez Spółkę w opisie produktu.
 3. W przypadku wystąpienia wad Towaru, problemów z terminem dostawy lub jakością otrzymanej przesyłki, Kupujący powinien zgłosić wszystkie problemy poprzez pocztę elektroniczną na adres: contact@oex24.com.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji wadliwy Towar należy odesłać na adres: Łubna (05-532), ul. Łubińska 10. 
 5. Do przesyłki zawierającej reklamowany Towar należy dołączyć opis wady lub opis powodu zwrotu.
 6. Spółka dołoży wszelkich starań w celu szybkiego (nie dłużej niż 14 dni) i rzetelnego rozpatrzenia oraz załatwienia reklamacji na zakupione u Sprzedawcy Towary.
 7. Koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi Spółka z zastrzeżeniem punktu 11 poniżej.
 8. Spółka nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych do niego za pobraniem.
 9. W przypadku, gdy reklamacja uznana będzie za zasadną, wadliwy Towar wymieniony zostanie na Towar pozbawiony wad.
 10. Jeżeli nie będzie możliwości wymiany reklamowanego Towaru na taki sam Towar, Kupujący może, według swego uznania, wybrać inny Towar dostępny na Platformie za dopłatą lub zwrotem różnicy cen, zażądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Kupujący nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 11. W razie uznania reklamacji przez Spółkę za zasadną, wszelkie koszty, w tym koszty, jakie poniósł Kupujący przysyłając wadliwy Towar, ponosi Spółka. Wyżej wymienione koszty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez Kupującego adres.
 12. W przypadku nieuznania reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Kupującego.
 13. Wszelkie czynności dodatkowe niezbędne do załatwienia reklamacji zostaną ustalone przez Spółkę indywidualnie z Kupującym.
 14. Przepisy pkt. 1-13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie także do Sprzedawcy zewnętrznego, chyba że ustalił on inne zasady dotyczące rękojmi i reklamacji w Karcie Sprzedawcy zewnętrznego.

 

§ XIII.

Zwrot

 1. Spółka sprzedaje Towary bez prawa zwrotu, z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. Zasady dokonywania ewentualnych zwrotów Towarów przez Kupujących regulują odrębne umowy, zawarte przez Spółkę z Kupującym.
 3. Przepisy pkt. 1-2 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie także do Sprzedawcy zewnętrznego, chyba że ustalił on inne zasady zwrotu Towarów w Karcie Sprzedawcy zewnętrznego.

 

§ XIV.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres contact@oex24.com.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania przez jej przez Spółkę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację Spółka wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną.
 6. Spółka dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej usuwać wskazane nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy.

 

§ XV.

Własność intelektualna Spółki

 1. Platforma stanowi własność Spółki. Spółka jest uprawniona do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Platformie, w całości lub w części. Nazwa Platformy, logo, zasady działania strony internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Spółki bez jej wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

§ XVI.

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://oex24.com/pl/Static-pages/Polityka-prywatnosci .

 

§ XVII.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ XVIII.

Odpowiedzialność Spółki

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek posłużenia się przez osoby trzecie danymi potrzebnymi do uzyskania dostępu do jego Konta.
 2. Spółka nie ponosi działalności za prawdziwość i rzetelność informacji dotyczących Towarów oferowanych przez Sprzedawców zewnętrznych a także za zgodność z prawem treści Karty Sprzedawcy zewnętrznego.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także szkodę powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Spółki zmierzającego do poprawy funkcjonalności Platformy. Spółka zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w jej funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.
 4. Spółka będzie dokonywała konserwacji i aktualizacji Platformy w sposób najmniej uciążliwy dla jakości i ciągłości świadczenia usług.

 

§ XIX.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Spółka będzie dążyła do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z Kupującym.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 4. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Platformie co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana Kupującym na podany przez nich adres e-mail.
 5. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta w trybie przewidzianym w § V pkt. 6 Regulaminu.
 6. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2018