Regulamin platformy internetowej OEX24.com

§ I.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady i warunki korzystania z internetowej platformy dystrybucyjnej OEX24.com, działającej pod adresem internetowym www.OEX24.com (dalej jako „Platforma”).
 2. Właścicielem Platformy jest spółka OEX B2B  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000866488, posiadająca NIP: 9512509786, REGON: 387476955  (dalej jako „Spółka”).
 3. Kontakt ze Spółką jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej: contact@oex24.com;
  2. telefonu: +48 22 228 78 78;
  3. poczty tradycyjnej: Warszawa (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1.
 4. Za pomocą Platformy, Kupujący mogą nabywać Towary oferowane za jej pośrednictwem przez Sprzedawców zewnętrznych. Kupującymi mogą być wyłącznie podmioty niebędące konsumentami. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z platformy w zakresie ich zawodowo prowadzonej działalności.
 5. Informacje o Towarach dostępnych na Platformie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

 

§ II.

Definicje

1.      Spółka - OEX B2B  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000866488, posiadająca NIP: 9512509786, REGON: 387476955.

2.      Biuro Obsługi Klienta Spółki – jednostka organizacyjna Spółki, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikom informacji i pomocy w zakresie korzystania z Platformy.

3.      Platforma – internetowa platforma dystrybucyjna OEX24.com działająca pod adresem internetowym www.OEX24.com, za pomocą której możliwe jest dokonywanie zakupów Towarów oferowanych przez Spółkę oraz Sprzedawców zewnętrznych.

4.      Miejsce Świadczenia Usług – umowę o świadczeniu usług wykonujemy w siedzibie OEX B2B Sp. z o.o. Regulamin OEX24.com podlega prawu polskiemu.

5.      Regulamin – to dokument określający zasady i warunki realizowania usług, dostępnych na stronie www.OEX24.com dostępnej w j. polskim i angielskim.

6.      Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, która po zarejestrowaniu się zgodnie z regulaminem staje się Kupującym lub Sprzedającym.

7.      Sprzedający  - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który za pośrednictwem platformy wystawia i sprzedaje swoje produkty. Sprzedający zarządza swoją sprzedażą  na potwierdzonym przez niego  Koncie Sprzedającego.

8.      Kupujący - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Kupujący za pośrednictwem Konta Kupującego dokonuje i zarządza zakupami dokonywanymi na platformie.

9.      Konto Kupującego to zbiór funkcjonalności OEX24.com w panelu tworzony w systemie informatycznym Platformy, umożliwiający korzystanie z jej funkcjonalności, Konto jest  dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Platformie oraz pozwala na realizowanie transakcji na platformie OEX24.com.

10.  Konto Sprzedającego - jest to zbiór funkcjonalności OEX24.com w panelu tworzony w systemie informatycznym Platformy, umożliwiający korzystanie z jej funkcjonalności, Konto jest dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Platformie oraz pozwala na zarządzanie produktami (dodawanie, zmiana cen, opisów)  i zamówieniami na platformie OEX24.com.

11.  Rejestracja - nazywamy formularz znajdujący się na platformie OEX24.com, którego wypełnienie i przesłanie rozpoczyna tworzenie Konta na platformie OEX24.com. Podczas rejestracji podajesz adres i hasło do rejestracji w celu aktywacji konta, które następnie umożliwiają dostęp do Konta.

12.  Weryfikacja - jest to proces weryfikacji, który realizowany jest po stronie OEX24.com. Proces ten jest przeprowadzany dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości rejestracyjnej Kontrahentów.

13.  Aktywacja - następuje po weryfikacji konta przez OEX24.com – jest to proces udostępniający użytkownikowi funkcjonalności platformy OEX24.com, pozwalające na korzystanie z jej funkcjonalności.

14.  Transakcja - procedura zawierania i wykonywania umowy sprzedaży  na platformie OEX24.com.

15.  Treści/Content - materiały zamieszczane na platformie OEX24.com min. materiały graficzne, tekstowe, video, zamieszczane przez Użytkowników, w tym katalogi, opisy Produktów oraz bazy danych udostępniane przez Użytkowników i stanowiące podstawę utworzenia Oferty dla Kupujących.

16.  Produkt - rzecz, usługa lub rzecz i usługa będące przedmiotem Oferty.

17.  Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierająca dane Produktu wystarczające do zrealizowania Transakcji.

18.  System płatności - zewnętrzny operator usługi płatniczej współpracujący z platformą OEX24.com.

19.  Zapytanie ofertowe -  jest to funkcjonalność umożliwiająca stronom umowy

uzyskanie najlepszych warunków Transakcji, umożliwia doprecyzowanie oferty, ilości  zakupu, niestandardowych przesyłek, terminu zapłaty lub zmiany i doprecyzowania Produktu

20.  Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej

21.  Polityka prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

 

§ III.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na Platformie, niezbędne jest łącznie:

a.      połączenie z siecią Internet.

b.      posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami  rynku

c.       korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

d.      posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3.      Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

4.      Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

5.      Spółka informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. Spółka informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Spółka zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.5.

§ IV.

Postanowienia Ogólne

 

1.      Zalogowanie się na platformie OEX24.com, oznacza, że Użytkownik potwierdza że zna  i akceptuje regulamin. Jednocześnie potwierdza, że zawarł drogą elektroniczna umowę o świadczenie usług z OEX24.com.

2.      Korzystanie przez Kupujących z platformy OEX24.com ma charakter nieodpłatny.

3.      Korzystanie przez Sprzedających z platformy OEX24.com odbywa się na podstawie odrębnych regulacji, które za każdym razem są potwierdzane i akceptowane przez strony.

4.      Komunikacja z Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczna na wskazany przy zamówieniu adres e-mail. OEX24.com ma prawo do kierowania na wskazany adres informacji związanych z umowami oraz ich wykonywaniem.

5.      Na platformie OEX24.com będą pojawiały się treści reklamowe.

6.      Sprzedający zobowiązuje się do niewprowadzania do sprzedaży Produktów, które naruszają uprawnienia innych osób (w szczególności praw własności intelektualnej). 

§ IV.

Utworzenie Konta

1. Nabywanie Towarów oferowanych za pośrednictwem Platformy wymaga utworzenia Konta.

    I.  W celu utworzenia Konta Kupującego należy wykonać następujące czynności:

 • wejść na stronę internetową www.OEX24.com;
 • kliknąć w zakładkę „Rejestracja”;

w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                               

 •  adres email;
 • utworzone przez Kupującego  hasło do Konta, zawierające nie mniej, niż 8 znaków, w tym co najmniej 1 wielką literę, co najmniej 1 cyfrę oraz 1 znak specjalny;
 • nazwę firmy Kupującego (ujawnioną w CEIDG lub KRS, lub innym systemie);
 • imię i nazwisko;
 • adres Kupującego (ulicę, kod pocztowy, miejscowość);
 • NIP – lub inny Nr identyfikacyjny obowiązujący poza Polska;
 • Kraj;
 • numer telefonu;
 • IBAN firmowego konta bankowego firmy;
 •  potwierdzić „zatwierdź” checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się

z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; Jest to moment zawarcia umowy z OEX24.com o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Dane podane przez Kupującego, o których mowa w ust. 2, są weryfikowane przez pracownika Biura Obsługi Klienta Spółki. Spółka może odmówić utworzenia Konta w przypadku, gdy:
  1. podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub Kupujący nie był uprawniony do ich podania;
  2. Kupujący z siedzibą w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej będący zarejestrowanym płatnikiem VAT, nie posiada statusu czynnego płatnika VAT.
 2. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Spółka może uzależnić utworzenie Konta od przedstawienia przez Kupującego   dokumentów je potwierdzających.
 3. Spółka informuje Kupującego o utworzeniu Konta niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu weryfikacji. W momencie poinformowania Kupującego zawarta zostaje umowa świadczenia usługi Konta, a Spółka rozpoczyna jej świadczenie.

5.      Kupujący każdą zmianę danych podaną przy Rejestracji Konta, np. zmianę siedziby Twojej firmy, ma obowiązek na bieżąco aktualizować w panelu ustawień.

6.      Konto na OEX24.com Kupujący może udostępnić pracownikowi wyszczególnionym w Panelu (Subkonto). W momencie korzystania z tej funkcjonalności Kupujący potwierdza, że pracownicy przez niego wskazani są umocowani do reprezentowania Firmy i zawierania umów w jej imieniu za pośrednictwem Platformy.

7.      Kupujący oświadcza, że treści dostarczone przez Kupującego nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

8.      Kupujący może w każdym momencie rozwiązać umowę świadczenia usługi konta i wysłać do Spółki prośbę o usunięcie Konta, przy czym może to utrudnić komunikację i realizację zawartych ze Spółką lub Sprzedawcą zewnętrznym umów sprzedaży. Konto zostanie usunięte po upływnie okresu koniecznego do realizacji obowiązków podatkowych Spółki.

 

 

 II. W celu utworzenia Konta Sprzedającego, Sprzedający powinien wykonać  następujące -czynności:

1.      Biuro Obsługi Klienta weryfikuje dane podane przez Sprzedającego. Po weryfikacji informuje droga e-mailową o zatwierdzenie Sprzedającego i po zatwierdzeniu oraz akceptacji dokumentów i nadaje mu login i hasło dostępu do Konta Sprzedającego.

2.      W przypadku pojawienia się wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Spółka może uzależnić utworzenie Konta od przedstawienia przez Sprzedającego dokumentów je potwierdzających. Zakończenie rejestracji Konta następuje w chwilą zaakceptowania Regulaminu.

3.      Spółka informuje Kupującego o utworzeniu Konta niezwłocznie po pomyślnym zakończeniu weryfikacji. 

4.      Sprzedający samodzielnie zarządza Kontem Sprzedającego - wykorzystując wszystkie dostępne funkcjonalności panelu.

5.      Sprzedający ma obowiązek na bieżąco aktualizować w panelu ustawień Konta każdą zmianę danych podaną przy Rejestracji Konta, np. zmianę siedziby Twojej firmy.

6.      Sprzedający może udostępnić Konto na OEX24.com pracownikowi wyszczególnionym w Panelu (Subkonto). W momencie korzystania z tej funkcjonalności Sprzedający  potwierdza, że pracownicy przez niego wskazani są umocowani do reprezentowania Firmy i zawierania umów w jej imieniu.

7.      Jako użytkownik Sprzedający oświadcza, że treści dostarczone przez Sprzedającego   nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

8.      Sprzedający   może w każdym momencie rozwiązać umowę świadczenia usługi konta i wysłać do Spółki prośbę o usunięcie Konta, przy czym może to utrudnić komunikację i realizację zawartych ze Spółką lub Kupującym zewnętrznym umów sprzedaży. Konto zostanie usunięte po upływnie okresu koniecznego do realizacji obowiązków podatkowych Spółki.

§ VI.

Oferta

1.    Oferta na platformie OEX24.com to Produkty wykazane do sprzedaży przez Sprzedających.

2.    Sprzedający dodaje w Koncie Sprzedającego poprzez pliki CSV, uzupełniony formularz z parametrami Produktów w formacie Exel lub poprzez integrację z integratorem. Wszystkie dostępne opcje są dostępne na Koncie Sprzedającego.

3.    Sprzedający może dodać do Oferty zdjęcie główne oraz maksymalnie 10 zdjęć dodatkowych, każde o wadze1 MB zdjęcia powinny być opisane  nr EAN w następujący sposób  : ean_produktu_1, ean_produktu_2, ean_produktu_3. ,zdjęcie główne powinno być oznaczone jako ean_produktu_1.

4.      Zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich i własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowego). Zdjęcia powinny być przygotowane na białym tle bez dodatkowych logotypów i znaków wodnych.

5.      Oferta powinna zawierać również cenę sprzedaży, określenie waluty oraz podstawowych kosztów wysyłki towaru.

6.      Kupujący może wyszukiwać, sortować lub filtrować za pomocą funkcjonalności wbudowanych w interfejs Platformy poszczególne Oferty. Oferty zawierają niezbędne informacje o indywidualnych cechach Towarów, między innymi: opis i kategorię Towaru, jego cenę netto, stawkę VAT oraz kod EAN i ISBN (jeżeli posiada).

7.      Istnieje możliwość tworzenia indywidualnych ofert produktowych i cenowych w relacji pomiędzy Sprzedającym a wybranym Kupującym w oparciu o ich indywidualne ustalenia biznesowe.

8.      Właściciel Platformy OEX24.com nie jest stroną zawieranych umów. Nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, nienależyte wykonanie lub niewykonanie zawieranych umów oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów czy usług i proces ich dostawy lub realizacji.

9.      Wybrane Oferty  mogą być objęte ograniczeniami eksportowymi określonymi w przepisach prawa lub polityce producenta. Zamówienia na takie Oferty  z naruszeniem wskazanych na karcie produktu ograniczeń nie będą realizowane, a Kupujący zostanie powiadomiony o fakcie anulowania zamówienia.

 

§ VII.

Realizacja zamówień i zapytań ofertowych

1.      W celu nabycia danego Produktu, Kupujący powinien w ramach platformy OEX24.com poprawnie się zalogować poprzez podanie prawidłowych danych do logowania i hasła

·      przy wybranym Produkcie z ustaloną ceną sprzedaży kliknąć opcję „Dodaj do Koszyka” oraz przejść do zakładki „Koszyk”;

·       określić ilość zamawianego Towaru;

·       podać adres do wysyłki (jeżeli jest inny, niż adres podany na fakturze VAT);

·       wybrać metodę płatności wskazaną w panelu przez Sprzedającego. Dostępne formy płatności mogą być uzależnione od kwoty i waluty transakcji. Formy płatności dostępne w konkretnym przypadku wyświetlane są podczas składania zamówienia;

·       wybrać sposób dostawy wskazany w panelu przez Sprzedającego;

·       potwierdzić złożenie zamówienia.

2.      Do zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym dochodzi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Informacja o przyjęciu zamówienia i jego przyjęciu do realizacji przekazywana jest Kupującemu w postaci powiadomienia o zmianie statusu zamówienia. Status zamówienia zostaje wysłany na e-mail Kupującego.

3.      Użytkownik może za pośrednictwem Platformy złożyć zapytanie ofertowe dotyczące danego Produktu.

4.      Jeżeli składającym zapytanie jest Kupujący, powinien on kliknąć przy danym Produkcie  opcję „Zapytaj o produkt” i w wyświetlającym się formularzu wpisać swoje dane (jeżeli są inne niż wygenerowane automatycznie w oparciu o dane znajdujące się na Koncie) oraz treść zapytania.

5.      Jeżeli składającym zapytanie jest Użytkownik niezarejestrowany na platformie  powinien on:

·       wpisać w wyświetlającym się formularzu dane obowiązkowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz treść wiadomości;

·       zaznaczyć checkbox’u przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Polityką prywatności oraz akceptacji jej treści.

6.      W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Kupującego, Sprzedający przygotowuje indywidualną ofertę obejmującą:

·       ilość Towaru;

·       indywidualną cenę Towaru;

·       metodę i koszty  dostawy;

7.      Oferta, o której mowa w pkt. 4 powyżej, wyświetlana jest na Koncie Kupującego. Jej akceptacja jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia, którego realizacja następuje zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień składanych z wykorzystaniem koszyka.

8.      W związku z zamówieniem złożonym w sposób, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, wystawiana jest faktura pro forma, którą umieszcza się na Koncie Kupującego. Kupujący jest zobowiązany opłacić tę fakturę w terminie w niej wskazanym.

9.      Zapytanie złożone przez Użytkownika niezarejestrowanego może dotyczyć jedynie ogólnych informacji związanych z Produktem, których Sprzedający udziela za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Użytkownika niezarejestrowanego. W oparciu o zapytanie złożone przez Użytkownika niezarejestrowanego nie jest możliwe przygotowanie oferty, o której mowa w pkt. 7 powyżej.

10.  Składanie zamówień lub zapytań ofertowych możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 

§ VIII.

Ceny Produktów

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich w wartości netto oraz w wartości brutto.
 2. Ceny Produktów mogą być, na życzenie Klienta, wyświetlane w walutach obcych tj. EUR czy USD, przeliczanych od ceny w złotych polskich po kursie średnim NBP z danego dnia.
 3. Ceną dla Kupującego jest cena Produktów  widoczna na stronie internetowej Platformy w chwili składania zamówienia.
 4. O ile z podsumowania zamówienia nie wynika inaczej - ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 5. Całkowity koszt zamówienia, który obciąża Kupującego, stanowi sumę ceny Produktów  i kosztu przesyłki (w zależności od i wybranej przez Kupującego formy dostarczenia). Koszt przesyłki kurierskiej podany jest w trakcie procesu składania zamówienia.
 6. Spółka prowadzi akcje promocyjne sprzedaży Towarów i ma prawo zmieniać i odwoływać takie akcje.

  

§ IX.

 

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres contact@oex24.com.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania przez jej przez Spółkę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację Spółka wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną.
 6. Spółka dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej usuwać wskazane nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy.

§ XV.

Własność intelektualna Spółki

 1. Platforma stanowi własność Spółki. Spółka jest uprawniona do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Platformie, w całości lub w części. Nazwa Platformy, logo, zasady działania strony internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Spółki bez jej wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ XVI.

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://oex24.com/pl/Static-pages/Polityka-prywatnosci.

§ XVII.

Rozwiązywanie sporów

Niniejszy Regulamin nie reguluje ewentualnych sporów mogących powstać w związku z korzystaniem z Platformy między jej użytkownikami w zakresie dokonywanych transakcji handlowych. Spory tego rodzaju podlegają przepisom powszechnie obowiązującym.

§ XVIII.

Odpowiedzialność Spółki

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub Sprzedającego wskutek posłużenia się przez osoby trzecie danymi potrzebnymi do uzyskania dostępu do jego Konta lub szkodami powstałymi wskutek nielegalnego posłużenia się danymi użytkowników przetwarzanymi w ramach funkcjonowania Platformy.
 2. Spółka nie ponosi działalności za prawdziwość i rzetelność informacji dotyczących Produktów oferowanych przez Sprzedawców a także za zgodność z prawem treści prezentowanych przez  Sprzedawcy.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także szkodę powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Spółki zmierzającego do poprawy funkcjonalności Platformy. Spółka zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w jej funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.
 4. Spółka będzie dokonywała konserwacji i aktualizacji Platformy w sposób najmniej uciążliwy dla jakości i ciągłości świadczenia usług.

§ XIX.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Spółka będzie dążyła do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z Kupującym.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 4. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Platformie co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana Kupującym na podany przez nich adres e-mail.
 5. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta w trybie przewidzianym w § V pkt. 6 Regulaminu.
 6. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2021